A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради

У КЗ "Центр культури та дозвілля Чопської МТГ" відбувся виступ фоль­клор­ного гурту «Свя­то­вид»

Дата: 06.12.2022 10:48
Кількість переглядів: 91

 5 грудня у КЗ "Центр культури та дозвілля Чопської МТГ" із патріотичною кон­цер­тною прог­ра­мою за­ві­тав фоль­клор­ний гурт «Свя­то­вид» зас­лу­же­но­го ака­де­міч­но­го зраз­ко­во­го по­ка­зо­во­го ор­кес­тру Зброй­них Сил Ук­ра­їни (ху­дож­ній ке­рів­ник Олек­сандр Мор­дюк).
Усі, хто до­лу­чив­ся до за­хо­ду, ма­ли на­го­ду пос­лу­ха­ти різ­но­ма­ніт­ні ком­по­зи­ції не­ви­чер­пної твор­чості на­шої кра­їни, ад­же для ук­ра­їнсь­ко­го на­ро­ду піс­ня — це його ду­ша.
У та­ла­но­ви­то­му ви­ко­нан­ні учас­ни­ків гур­ту зву­ча­ли як тра­ди­цій­ні на­род­ні піс­ні, так і піс­ні із ре­пер­ту­арів су­час­них ук­ра­їнсь­ких ви­ко­нав­ців. Зви­чай­но, не обій­шло­ся й без мо­гутнього Дер­жавно­го Гім­ну Ук­ра­їни.
По­діб­ні за­хо­ди не­аби­як гар­ту­ють во­лю, да­ють нас­на­гу, спо­ну­ка­ють пам’ята­ти яко­го ми ро­ду, зна­ти своє ми­ну­ле та не­по­хит­но за­хи­ща­ти май­бут­нє!

  

  

  


« повернутися

Вхід для адміністратора