A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради

Положення про конкурс на посаду керівника ЗЗСО

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Чопської міськоїради Закарпатської області
У К Р А Ї Н А
ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тридцять п’ята СЕСІЯ сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  19  грудня  2018 року    № 25
м. Чоп

 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального  закладу загальної
середньої освіти Чопської  міської ради Закарпатської  області

      Відповідно до статті 25 Закону України “Про освіту”, статті 26 Закону України “Про загальну середню освіту”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018р. № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», Чопська міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального  закладу загальної середньої освіти Чопської міської ради Закарпатської області (далі – Положення) згідно додатку 1.

2. Делегувати управлінню освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради повноваження щодо проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Чопської міської ради Закарпатської області, що проводиться відповідно до Положення, затвердженого п.1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління освіти, культури, молоді і спорту Лугову М.О., на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молоді і сім’ї (Сабо Е.Д.) та на постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку (Русин В.І.).

 

Міський голова                                                                            В. Самардак

     

Додаток 1
до рішення 35 сесії VII скликання
Чопської міської ради
від 19.12.2018 р. № 25

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурс на посаду керівника комунального  закладу загальної середньої освіти Чопської міської ради Закарпатської області

 

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Чопської міської  ради Закарпатської області.

2. Конкурс складається з таких етапів:                                           

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;                                                           
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;                   

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;                                                                                                             
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;                                                                              

5) 5)допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;                                  

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу; 

7) проведення конкурсного відбору;                                                   

8) визначення переможця конкурсу;                                                   

9) оприлюднення результатів конкурсу.

3. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник комунального закладу загальної середньої освіти

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

-   не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

-   упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах засновника закладу, уповноваженого органу та веб-сайті закладу освіти наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу, не пізніше, ніж за один календарний місяць до початку проведення конкурсного відбору, та має містити:

-   найменування і місцезнаходження закладу;

-   найменування посади та умови оплати праці;

-   кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

-   вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

-   дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

-   прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

5. Для проведення конкурсу засновник, на основі поданих рішень про делегування представників для участі у роботі комісії,   розпорядженням затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін:

-  профільний заступник міського голови;

- начальник управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради;

- головний спеціаліст управління освіти, культури, молоді і споту Чопської міської ради;

- члени постійної комісії з питань  освіти, культури, охорони здоровя, спорту, молоді і сімї ( 2 представники);

- трудового колективу  (2 представники);

- громадського об’єднання батьків учнів закладу загальної середньої освіти (2 представники)

        Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

       Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від її затвердженого складу.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

       Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті уповноваженого органу впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

6. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Керівник комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки –  для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше,  ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

7. Для участі в конкурсі подають такі документи:

-          заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних

-          автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-          копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-          копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

-          копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

-          атестаційний лист

-          довідку про відсутність судимості;

-          мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа комісії  приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

8. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

-   перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

-   приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

-   оприлюднює на веб-сайті засновника та уповноваженого органу перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі –  кандидати).

9. Уповноважений орган (управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради) зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

10. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

-   письмового тестування – перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, а також КЗпП України;

-   перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

-   публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

11. Уповноважений орган забезпечує відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному веб-сайті впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

         Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

12. Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються та затверджуються наказом уповноваженого органу . Кожне тестове завдання передбачає три варіанти відповідей, лише один з яких є правильним.

Тестування проходить письмово, не довше 60 хвилин, у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).

Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

13. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

- один бал за правильну відповідь;

- нуль балів за неправильну відповідь.

14. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30.

15. Результати тестування фіксуються у відомості проведення тестування, затвердженій наказом уповноваженого органу.

16. Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі.

17. Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання, затвердженого наказом уповноваженого органу.

18. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин.

Кандидат обирає одне із запропонованих 10 варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування  його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

19. При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою уповноваженого органу. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

20. Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості. 

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

21. Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується чотирибальна система:

- чотири бали виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;

- три бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання, в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- два бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та вирішили його на задовільному рівні;

-  один бал виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні або не вирішили його у встановлений час.

22. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії за вирішення ситуаційного завдання. Загальна сума балів заноситься у відомість та фіксується у протоколі. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

23. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в управлінні освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради Закарпатської області  відповідно до вимог чинного законодавства.

24.Кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.                                             

25. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті уповноваженого органу.                                                                    

26. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

-          відсутні заяви про участь у конкурсі;

-          до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

-          жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

27. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

28. Форма строкового трудового договору розробляється управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради Закарпатської області  відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Міський голова                                                                 В. Самардак

Вхід для адміністратора